Şırnak Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu

Şırnak Üniversitesi OBS, Şırnak Öğrenci Bilgi Sistemi,şırnak üniversitesi öğrenci otomasyonu

Şırnak Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Şırnak Üniversitesi öğrenci işleri otomasyon,ŞırnakÜniversitesi obs ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt işlemleri

Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı
Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı
Kayıt
MADDE 4 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurulu ve
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, Öğrenci Seçme ve
Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat
basvururlar. Geçerli bir nedenle kendisi gelemeyen adaylar ilk kayıt islemlerini, bir yakınını vekil tayin ederek de
yaptırabilirler. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve
adli sicil kaydına iliskin olarak ise adayın beyanına dayanılarak islem yapılır.
(3) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını
yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
Kayıt yenileme
MADDE 5 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek
zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ödemis olması ve bu Yönetmeliğe uygun
olarak ders kaydını yaptırması gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemis öğrencinin kaydı yenilenmez.
(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Belgelendirmek kosuluyla bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul
edilmis bir mazereti olmadan zamanında kaydını yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.
(4) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre mezuniyeti için gerekli tüm dersleri alarak
devam sartını yerine getirmis, ancak bazı derslerden basarısız olmus ve ek sınav hakları tanınmıs öğrencilerin, bu
sınav haklarını kullanabilmeleri için; sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl basında, akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmıs olması
durumunda, ilgili dersin zorunlu ders olması halinde onaylanmıs esdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu
dersten basarılı olması gerekir. Đlgili ders seçmeli ders ise ve öğrenci alması gereken toplam krediyi tamamlamıs ise o
dersten muaf sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı paylarını bu Yönetmelikte belirtilen usule
uygun sekilde ödemek zorundadır.

HGS