Iğdır Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi

Iğdır Üniversitesi OBS, ığdır Öğrenci Bilgi Sistemi

Iğdır Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Iğdır Üniversitesi öğrenci işleri otomasyon, Iğdır Üniversitesi obs ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt işlemleri

Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı
Kayıt
MADDE 5 –(1) Iğdır Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullara kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.
b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Iğdır Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak.
c) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. (05/03/2011 tarihli ve 27865 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
ç) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
d) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.
(2) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsunlar, üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler üniversiteden ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
(3) Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir. Her türlü tebligat; öğrencinin üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte/yüksekokullarının ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.
(4) Öğrenciler, Fakülte/Yüksekokul Yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.
Ders kayıtları
MADDE 6 –(1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenci, bu süre içerisinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak o yarıyıl veya yılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırır. Bunlardan birini yerine getirmemiş öğrencinin, kaydı yenilenmez. Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Belgelendirmek koşuluyla bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan mazereti ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında kaydını yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına ilgili yönetim kurulu karar verir.
(3) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre mezuniyeti için gerekli tüm dersleri alarak devam şartını yerine getirmiş, ancak bazı derslerden başarısız olmuş ve ek sınav hakları tanınmış öğrencilerin, bu sınav haklarını kullanabilmeleri için; sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, ilgili kurulca onaylanmış eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı paylarını bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde ödemek zorundadırlar.

HGS