Ardahan üniversitesi öğrenci otomasyonu

Ardahan Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Ardahan Üniversitesi otomasyon, Ardahan obsÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptırmak için; lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olunması, yabancı ülke liselerinden mezun ise alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavları sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olması veya ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ve koşullara sahip olunması gerekir.
(2) Öğrencinin kayıt işlemleri sırasında, şahsen veya kendisinin belirlediği vekil tarafından müracaat etmesi gerekir.
(3) Üniversitede öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, Rektörlükçe duyurulan süreler içinde kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan aday öğrenci, bu haktan vazgeçmiş sayılır. Adayın Üniversiteye kesin kaydının yapılabilmesi için, kayıt sırasında vereceği belgeler ve uygulanacak esaslar ÖSYM ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu
MADDE 6 – (1) Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri almakla yükümlüdür. Programdaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seçmeli dersler, öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden veya dışından ve kendi isteği ile aldığı derslerdir.
(2) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği teorik ve uygulamalı derslerin toplamı, haftada kırk saatten fazla olmaz. Her dersin süresi kırkbeş dakikadır.
(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim ücretini yatırarak, bilgisayar ortamında kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmak zorundadır. Bu süre içerisinde haklı veya geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrencilere, o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen haklı veya geçerli bir nedenle kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilere, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini belgelendirmek koşulu ile ilgili birime başvurmaları ve ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde ek kayıt süresi tanınır. Birinci sınıfa yeni kaydolan öğrenciler, öğrenim ücretini yatırıp banka dekontunu danışmanlarına teslim etmeleriyle ders kayıtlarını yaptırmış sayılır.
(4) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirlenen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta öngörülen hükümler uygulanır. Öğrencinin katkı payını ödemediği veya kaydını yenilemediği yarıyıllar/yıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

HGS